Дейността ни е специализирана в областта на наказателното, административното, търговското право, както и сделки с недвижими имоти и съдопроизводство.

Дружеството предлага широк спектър юридически услуги, ориентирани към бизнеса, като консултира предприемачи по всички въпроси на търговското право от регистрацията до ликвидацията на дружествата им, както и по специфични въпроси, възникнали в хода на тяхната дейност.